Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Chúa Nhật 19/08/2018 – Chúa Nhật Tuần 20 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 19/08/2018 – Chúa Nhật Tuần 20 Thường Niên Năm B

Cũng như Cha, là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời.

 Chúa Nhật 12/08/2018 – Chúa Nhật Tuần 19 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 12/08/2018 – Chúa Nhật Tuần 19 Thường Niên Năm B

Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.

MFVN: Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đợt 2 - 2018

MFVN: Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đợt 2 - 2018

Ban Mục vụ Ơn gọi xin thông báo và chúc mừng 22 thí sinh đã được Cha Tôma Đinh Ngọc Lộc, M.F, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Việt Nam, chấp thuận nhận vào giai đoạn tìm hiểu ơn gọi Thừa Sai Đức Tin tại Tỉnh Dòng Việt Nam

Chúa Nhật 05/08/2018 – Chúa Nhật Tuần 18 Thường Niên năm B

Chúa Nhật 05/08/2018 – Chúa Nhật Tuần 18 Thường Niên năm B

Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian".

Video