Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ 17-07-2019

THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ 17-07-2019

Xin quý vị cùng hiệp thông với Tỉnh dòng, cách riêng với quý tiến chức, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho quý tiến chức với niềm vui lãnh nhận tác vụ Linh mục và Phó tế trong ơn gọi thánh hiến để quý tiến chức luôn sắn sàng: "Sequela Christi" - Bước theo Đức Kitô, Đấng là kiểu mẫu mà mọi nhân đức đều đạt đến vẹn toàn. (x. ĐS 27) .

Video