Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Chúa Nhật Tuần VIII TN Năm A

Chúa Nhật Tuần VIII TN Năm A

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ.

Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên Năm A

Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên Năm A

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn.

Video