Bài Giảng

Thánh Thần Giúp Hiệp Nhất, Còn Ý Thức Hệ Gây Chia Rẽ

Thánh Thần Giúp Hiệp Nhất, Còn Ý Thức Hệ Gây Chia Rẽ

Học thuyết đúng đắn giúp tạo nên sự hiệp nhất, nhưng ý thức hệ thì gây ra chia rẽ. Đi theo con đường Tin Mừng của Chúa Giêsu dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, thì tâm hồn luôn rộng mở và hướng đến hiệp nhất.