Bài Viết

SÁM HỐI – HOÁN CẢI

SÁM HỐI – HOÁN CẢI

Chỉ có “sám” mà không có “hối” thì tội vẫn còn nguyên. Không có sự ăn năn hối cải thì không bao giờ có quyết tâm thay đổi.