Bài Viết

Tôi Trung Thờ Một Chúa

Tôi Trung Thờ Một Chúa

Nhắm mắt bước đại sao khôn Trí không thể nhắm, lòng xôn xao hoài Hai thanh gỗ chéo chẳng sai Nhưng là Thập Giá mà ai cũng tìm