Bài Viết

Một Con Sâu Không Làm Rầu Mùa Xuân

Không ai có thể bắt con bướm thôi đẻ trứng, con sâu thôi đục thân cây và cũng chẳng ai có thể bắt cuộc sống phải theo ý của bản thân mình. Cuộc sống có những quy luật của chính nó.