Bài Viết

Cây Giá Gỗ

Cây Giá Gỗ

Trong thinh lặng, Ngài như muốn nói: “Từ nay ngươi sẽ là bảo chứng tình yêu, là thông điệp của sự sống và cứu độ, là nấc thang nối kết giữa trời và đất, là sợi dây kết nối giữa Thiên Chúa và con người, là niềm tin giữa người với người”.