Cáo Phó: Ông Cố Phaolô Đinh Văn Đại - Thân Phụ Cha Giám tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF