Chữ Viết Thì Giết Chết, Nhưng Thần Khí Thì Ban Sự Sống (x. 2 Cr 3, 6)

Lề Luật của Thiên Chúa thánh thiện, chính trực và công bình; luật đó không thể chuyển lay bao giờ, và mọi người chúng ta chịu phán xét công bình trong Lề Luật. Đó là phần kết mà thánh Phaolô muốn nói về nghĩa của mệnh đề "chữ viết thì giết chết". Thánh Phaolô không nhắm đến những chi tiết dạy đời về tính héo mòn tâm hồn. Rõ ràng là như vậy, trong một số khía cạnh nhất định; đó là một suy tư hữu ích. Nhưng chưa là gì so với ý nghĩa đích thật mà thánh Phaolô nhắm tới. Ý nghĩa văn phong thánh Phaolô muốn ngụ ý điều huyền diệu, hùng vĩ hơn. Ý nghĩa "chữ viết" mà thánh Phaolô muốn nói là chữ viết gây nên sự chết từ các luật tập chống lại chúng ta, và sự chết ngụ ý đó là sự hủy diệt vĩnh viễn dành cho những người bị loại khỏi Thiên Chúa đời đời.

Nhưng đó không phải là toàn bộ nội dung tóm kết trong văn cảnh. Chữ viết giết chết, thánh Phaolô nói, nhưng Thần Khí ban lại sự sống. Không có sự hoài nghi nào trong ý nghĩa "Thần Khí" mà thánh Phaolô nói tới. Thánh nhân không có ý nói là thần khí của Lề Luật trong sự tương phản với chữ viết (của Lề Luật); ngài chắc chắn không có ý diễn giải lỏng lẻo về giới răn của Thiên Chúa vốn bị dục vọng và tính kiêu ngạo của con người thường hay xuyên tạc; ngày cũng chắc chắn không ngụ ý đó là thần khí con người. Không môn sinh nào của thánh Phaolô đã nghi ngờ điều này, như tôi được biết đến hôm nay, nhưng thánh nhân muốn chỉ về Thần Khí của Thiên Chúa. Lề Luật của Thiên Chúa sở dĩ khiến cho con người bị hủy diệt đời đời vì con người phạm tội; thế mà Thần Khí Thiên Chúa, tràn trề trong con tim, sẽ mang lại sự sống. Nghĩa thực chính là cái gì viết ra thì mang đến cái chết, nhưng Chúa Thánh Thần trong lòng sẽ ban lại sự sống.

Suốt dọc dài Tân Ước có sự tương phản. Nỗi thất vọng do Lề Luật áp chế được diễn tả trong chương 7 của Thư Rôma: "Thật khốn thân tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này đây?" Nhưng nỗi tuyệt vọng đó được chuyển hóa nhờ vào Tin Mừng: "Tôi tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta...Vì Lề Luật của Thần Khí Sự Sống của Đức Kitô Giêsu đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết". Bản án luật đoán phạt chúng ta đã bị hủy bỏ nhờ Đức Kitô, Đấng đã chịu đau khổ thay cho chúng ta; bản văn viết của luật điều chống lại chúng ta - thứ "chữ viết" làm cho chúng ta phải chết mà thánh Phaolô nói trong văn cảnh - đã bị đóng đinh vào thập giá.

-J. Gresham Machen-

Chuyển ngữ: Frances D.C

(https://christiantheology.wordpress.com/2008/01/09/the-letter-kills-but-the-spirit-gives-life/)