Đời Tu

Tuân Giữ Các Điều Răn Của Thầy

Tuân Giữ Các Điều Răn Của Thầy

Bản văn chúng ta đọc hôm nay cũng thuộc về Phần II của TM IV (“Sách về Giờ của Đức Giêsu”) và ở trong “Diễn từ cáo biệt thứ nhất” (Ga 13,31–14,31)