Đời Tu

Cà Phê Triết Học 07

Cà Phê Triết Học 07

Một lời nói, một lời cầu kinh và cũng là một sứ điệp về một hy vọng quá sức mong chờ. Khắc khoải và hy vọng là toàn bộ kiếp làm người.