Đời Tu

Về Nhân Đức Và Tội Lỗi

Về Nhân Đức Và Tội Lỗi

Có một câu châm ngôn nói rằng: Không gì cho ta cảm giác tốt đẹp hơn nhân đức. Đây là chân lý sâu sắc, nhưng còn một khía cạnh ẩn giấu nữa.