Đồng Hành Cùng Gia Đình Trẻ: 3 KHÔNG TRONG BỮA CƠM GIA ĐÌNH

 

 

 

Nguồn: WGPSG -Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký Ủy Ban Mục vụ Gia Đình trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam hướng dẫn các gia đình trẻ trong năm Giáo Hội đồng hành cùng các gia đình trẻ.