Dòng Thừa Sai Đức Tin Có Tân Bề Trên Tổng Quyền

Dòng Thừa Sai Đức Tin Có Tân Bề Trên Tổng Quyền

Trong cuộc họp khoáng đại Tổng tu nghị dòng Thừa Sai Đức Tin lần thứ VII do vị đại diện giáo hạt Roma, Filippo Ianone điều khiển, cha Jesus Dajac đã được bầu làm bề trên tổng quyền dòng Thừa Sai Đức Tin. Theo hiến pháp dòng, nhiệm kỳ của ngài kéo dài 6 năm kể từ ngày trúng cử.

Vài thông tin về vị tân bề trên tổng quyền:

Cha Jesus Dajac, sinh ngày 25.01.1971, tại Philipines.

Khấn trọn ngày 16.11.1996.

Thụ phong linh mục: 18.10.1997

Các chức vụ từng trải qua: làm cha xứ, cha Giám đốc Học Viện, hiện là Cha Tổng Cố vấn, và là cha xứ Ponte Galeria (sát nhà Tổng), trực thuộc Phụ Tỉnh Ý.