Đức Mẹ

Ðức Maria, Linh Hồn và Xác Lên Trời

Ðức Maria, Linh Hồn và Xác Lên Trời

"Bởi quyền năng của Chúa Giêsu Chúa chúng ta, của Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô và của chính ta, ta tuyên bố, bày tỏ và xác định như một tín điều được Thiên Chúa mạc khải