Giáo Hội Năm Châu 02 - 08/05/2017: Tình trạng nghiêm trọng tại Venezuela