Giới Trẻ

Ảo Tưởng Về Chính Mình

Ảo Tưởng Về Chính Mình

Có thể nói, ảo tưởng về chính mình là một thứ bệnh tâm lý mà chúng ta cần chẩn đoán từ những dấu hiệu khảo sát được, và đưa ra một “đồ án” theo dõi bệnh tình và chữa trị kịp thời.