Hôn Nhân - Gia Đình

Tình Yêu, Hôn Nhân Là Vĩnh Cửu

Tình Yêu, Hôn Nhân Là Vĩnh Cửu

Tôi vẫn tin vào giá trị vĩnh cửu của tình yêu, của hôn nhân, và gia đình.Chính vì có tình yêu, có hôn nhân, và có gia đình mà mới có tôi, có bạn hôm nay.