Kinh Cầu Cho Các Ân Nhân Thừa Sai Đức Tin

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con xin tạ ơn Chúa, vì đã mời gọi chúng con sống đời thánh hiến. Chúa lại còn soi sáng nhiều ân nhân, để họ quảng đại cộng tác và giúp đỡ chúng con trong đời sống dâng hiến. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho gia đình những ân nhân, để họ luôn sống trong tình yêu thương và hiệp nhất. Xin Chúa cũng thương nhớ đến linh hồn những ân nhân đã qua đời, xin cho các linh hồn này sớm về hưởng hạnh phúc trên Thiên Quốc.

Lạy Chúa, với những hồng ân đã nhận lãnh, chúng con xin quyết tâm trở thành những tu sĩ Thừa Sai Đức Tin đích thực, để đem Tin Mừng của Chúa đến cho tất cả mọi người, nhất là những người chưa nhận biết Chúa. Amen.