Kinh Thánh

Chúa Nhật Lễ Ba Ngôi, Năm A

Chúa Nhật Lễ Ba Ngôi, Năm A

Mầu nhiệm Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm khó cắt nghĩa nhất. Nếu Thiên Chúa không mặc khải, con người sẽ không bao giờ hiểu được mầu nhiệm này.