LINH ĐẠO

Đức Maria – Mẹ Của Người Thừa Sai Đức Tin

Đức Maria – Mẹ Của Người Thừa Sai Đức Tin

Trong bản hiến pháp đầu tiên, chúng ta cất lên khẩu hiệu: “Muôn lòng trong một lòng, một lòng trong muôn lòng”, nơi trái tim liên kết là trái tim của Regina confessorum fidei (Nữ vương của những người tuyên xưng đức tin).

  • Giới Thiệu Dòng Thừa Sai Đức Tin

    Giới Thiệu Dòng Thừa Sai Đức Tin

    Danh xưng Thừa Sai Đức Tin diễn tả đặc sủng tiên khởi và linh đạo đặc thù của dòng, đồng thời xác định những mục địch hay lãnh vực dấn thân trong giáo hội.