Lời Kinh Chữa Lành

Mân Côi phương dược chữa lành

Bao nhiêu bệnh tật hoành hành tiêu tan

Con người sống giữa trần gian

Siêng năng lần chuỗi phá tan nghịch thù

Lần chuỗi để được đền bù

Cho bao tội lỗi tiêu trừ sạch trong

Cuộc sống lại hết long đong

Tinh thần kiên vững thong dong con người

Ai ơi! Đang sống giữa đời

Hãy siêng lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày

Là vì phương dược rất hay

Ta hãy truyền bá hằng ngày nghe không!

Gioan Baotixita