Mục vụ

Phương Pháp Loan Báo Tin Mừng

Phương Pháp Loan Báo Tin Mừng

Những suy tư này khởi hứng từ đoạn tin mừng của Luca về trình thuật Emmaus để nêu lên phương hướng loan báo tin mừng cho giới trẻ hôm nay.