Năng Lần Chuỗi Mân Côi

HÃY năng lần chuỗi Mân Côi

NĂNG chạy đến Mẹ vì tôi thấp hèn

LẦN trong tiếng hát ca khen

CHUỖI yêu chuỗi mến, say men tình nồng

CẦU xin Thiên Chúa thưởng công

CHO người trần thế cậy trông Mẹ Người

THẾ gian mê đắm tội đời

GIỚI răn Thiên Chúa rụng rơi hết rồi

HÒA vang kinh hạt Mân Côi

BÌNH an sẽ đến phận tôi cậy tìm

KHK