Ngày Chúa Nhật

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên - Năm A

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên - Năm A

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi.