Ngày Chúa Nhật

Chúa Nhật 14/01/2018 Tuần II TN Năm B

Chúa Nhật 14/01/2018 Tuần II TN Năm B

Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá".