Ngày Chúa Nhật

Chúa Nhật 16/02/2020 - Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm A

Chúa Nhật 16/02/2020 - Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm A

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành".