Ngày Chúa Nhật

Chúa Nhật Tuần XXIV TN Năm A

Chúa Nhật Tuần XXIV TN Năm A

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?"