Ngày Chúa Nhật

Chúa Nhật 11/11/2018 – Chúa Nhật Tuần 32 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 11/11/2018 – Chúa Nhật Tuần 32 Thường Niên Năm B

Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình".