Ngày Chúa Nhật

Chúa Nhật 23/09/2018 – Chúa Nhật Tuần 25 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 23/09/2018 – Chúa Nhật Tuần 25 Thường Niên Năm B

Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy".