Ngày Chúa Nhật

Chúa Nhật 16/12/2018 – Chúa Nhật Tuần 3 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 16/12/2018 – Chúa Nhật Tuần 3 Mùa Vọng Năm C

Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, - tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, - chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa.

 • Chúa Nhật Tuần IV MV Năm A

  Chúa Nhật Tuần IV MV Năm A

  Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau

 • Chúa Nhật Tuần III MV Năm A

  Chúa Nhật Tuần III MV Năm A

  Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?"

 • Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

  Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy.

 • Chúa Nhật XXXII TN Năm C

  Chúa Nhật XXXII TN Năm C

  "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng.

 • Chúa Nhật XXXI TN Năm C

  Chúa Nhật XXXI TN Năm C

  Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có.

 • Chúa Nhật XXIX TN Năm C

  Chúa Nhật XXIX TN Năm C

  Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi.

 • Chúa Nhật XXVIII TN Năm C

  Chúa Nhật XXVIII TN Năm C

  Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu,...

 • Chúa Nhật XIII TN Năm C

  Chúa Nhật XIII TN Năm C

  Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn...

 • Chúa Nhật XII TN Năm C

  Chúa Nhật XII TN Năm C

  Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan...

 • Ta Là Mục Tử Tốt Lành

  Ta Là Mục Tử Tốt Lành

  Suy niệm Ngày Ơn Thiên Triệu “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,1-10) Chúa nhật IV phục sinh cũng được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến...