Ngày Chúa Nhật

 • Chúa Nhật XXVIII TN Năm C

  Chúa Nhật XXVIII TN Năm C

  Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu,...

 • Chúa Nhật XIII TN Năm C

  Chúa Nhật XIII TN Năm C

  Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn...

 • Chúa Nhật XII TN Năm C

  Chúa Nhật XII TN Năm C

  Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan...

 • Ta Là Mục Tử Tốt Lành

  Ta Là Mục Tử Tốt Lành

  Suy niệm Ngày Ơn Thiên Triệu “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,1-10) Chúa nhật IV phục sinh cũng được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến...