Ngày Chúa Nhật

Chúa Nhật 08/12/2019 – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A.

Chúa Nhật 08/12/2019 – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A.

Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa.