Ngày Thường

Thứ Hai 23/07/2018 – Thứ Hai Tuần 16 Thường Niên

Thứ Hai 23/07/2018 – Thứ Hai Tuần 16 Thường Niên

Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Salomon