Ngày Thường

Thứ Ba 22/05/2018 Tuần VII TN

Thứ Ba 22/05/2018 Tuần VII TN

Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy.