Nhà Chính

Học viện Thừa Sai Đức Tin: Lớp Triết Học Đi Mục Vụ Bác Ái

Học viện Thừa Sai Đức Tin: Lớp Triết Học Đi Mục Vụ Bác Ái

Soeur Cúc cho biết, tại đây, có khoảng hơn 50% theo đạo Công Giáo, một số thì theo đạo từ nhỏ, một số thì vào đây mới theo đạo. Vì thế, hằng ngày vào lúc 5h30 sáng có cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung, quản xứ Bến Sắn đến dâng Thánh lễ cho mọi người ở đây.