Phóng sự về Công Nghị tấn phong 14 tân Hồng Y ngày 28/06/2018