Tài Liệu

Xác Sống Lại Nghĩa Là Sao?

Xác Sống Lại Nghĩa Là Sao?

Từ trực giác tôn giáo, người ta tin là con người mình không chỉ là cái thân xác thể lý đang phô bày ra trước mắt đây.