Thần Học

Sự Hiện Diện Của Chúa Kitô Trong Thánh Thể

Sự Hiện Diện Của Chúa Kitô Trong Thánh Thể

Giáo Hội Công Giáo dạy phải tin rằng Chúa Kitô hiện diện thực sự dưới hai hình Thánh Thể và hiện diện bằng sự biến thể. Nhưng các nhà Cải Cách ở thế kỷ XVI lại có những quan niệm khác, hoặc về chính sự hiện diện hoặc về sự kiện làm phát sinh sự hiện diện.