Thánh Thể

Tình Cảm Và Thánh Thể

Tình Cảm Và Thánh Thể

Tôi không hiểu chắc chắn lắm về ý nghĩa hạn từ “afectividad” trong ngôn ngữ Tây Ban Nha.