THÔNG BÁO: TUYỂN SINH ƠN GỌI THỪA SAI ĐỨC TIN - ĐỢT 2 - 2019 (07-10/8)

XIN TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TẠI ĐÂY

 

Dòng Thừa Sai Đức Tin - Tỉnh Dòng Việt Nam  

 

Ban Truyền Thông