Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Đức Maria – Mẹ Của Người Thừa Sai Đức Tin

Đức Maria – Mẹ Của Người Thừa Sai Đức Tin

Trong bản hiến pháp đầu tiên, chúng ta cất lên khẩu hiệu: “Muôn lòng trong một lòng, một lòng trong muôn lòng”, nơi trái tim liên kết là trái tim của Regina confessorum fidei (Nữ vương của những người tuyên xưng đức tin).

Chúa Nhật Tuần XX TN Năm A

Chúa Nhật Tuần XX TN Năm A

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm".

Video