Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Chúa Nhật Tuần XVI TN Năm A

Chúa Nhật Tuần XVI TN Năm A

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.

Video