Triết Học

Tài Khoản Ngân Hàng Thời Gian

Tài Khoản Ngân Hàng Thời Gian

Cuộc đời quá ngắn để chúng ta có thể làm điều gì đó lớn lao, nhưng cũng đủ để cho ta đóng góp một việc gì đó có ích cho xã hội.