Triết Học

Tri Thức Luận (Gnoseology)

Tri Thức Luận (Gnoseology)

Trong lịch sử tri thức học, người ta đặt cho môn học này nhiều tên gọi khác nhau: phê bình luận (criticism); tiêu chuẩn luận (criteriology), nhưng hai tên gọi này thường gợi lên màu sắc duy tâm do Descartes và Kant chủ xướng, người trước muốn đi từ tư tưởng để bắt liên lạc với thực tại (cogito ergo sum), người sau nhằm mục tiêu phê bình lý trí thuần túy, trong khi phê bình tri thức có chân trời rộng lớn hơn.