Truyền Giáo

Đối Thoại Với Người Truyền Giáo

Đối Thoại Với Người Truyền Giáo

Nhân cơ hội được nghe cuộc đối thoại của một vài tu sĩ với một người đang làm sứ vụ truyền giáo, người viết ghi vội lại và chia sẻ cho mọi người cùng nghe và suy tư.