Tuyển Sinh

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển 2018

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển 2018

Ban Mục vụ Ơn gọi thông báo danh sách ứng sinh tham dự khoá khám phá ơn gọi Thừa Sai Đức Tin đợt 1-2018 đã được cha Giám tỉnh nhận vào giai đoạn tìm hiểu ơn gọi của Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam.