KHỦNG HOẢNG và GIẢI PHÁP

Cha Giuse Lê Minh Thông Dòng Đaminh đã có một tác phẩm bàn về “khủng hoảng và giải pháp trong Tin mừng thứ tư”. Quả thế, trong Tin mừng thứ tư có rất nhiều khủng hoảng nhưng mỗi khủng hoảng đều có giải pháp. Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy tác giả cho biết trong cộng đoàn của ông có một khủng hoảng đó chính là khủng hoảng về Đức Tin.