CÁI BÊN NGOÀI VÀ CÁI BÊN TRONG

Hôm nay, Tin Mừng cho chúng ta thấy việc những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư chất vấn Đức Giê-su về việc một vài môn đệ của Ngài không rửa tay mà dùng bữa. Bởi lẽ, người Do thái quan niệm con người là một thực thể thống nhất; vì thế, cái thanh sạch hay ô uế bên ngoài là dấu chỉ cho thấy cái thanh sạch hay ô uế bên trong; khi thân xác không thanh sạch thì cả con người cũng ra ô uế.