ĐỨC TIN VÀ THẬP GIÁ

Tin hay không tin đó là thái độ chấp nhận hay khước từ, tuyên xưng hay chối bỏ. Tuy nhiên, điều đó lại phụ thuộc vào cách mà con người hiểu biết về Thiên Chúa vì “vô tri thì sẽ bất mộ - không biết thì sẽ không thể tin, lại càng không thể yêu mến”, hay hiểu biết theo kiểu nửa vời về Thiên Chúa  điều đó cũng cản trở không nhỏ cho đời sống đức tin của chúng ta. Thật vậy, sự hiểu biết đúng đắn về Thiên Chúa không những gia tăng lòng tin, cậy, mến nơi chúng ta, nhưng còn dẫn đưa mỗi người đi vào mối tương quan thân tình với Thiên Chúa, để rồi khám phá Thiên Chúa đích thực là ai, và can đảm sống trọn vẹn niềm tin đó.