PHỤC VỤ - CĂN TÍNH CỦA KITÔ HỮU

Kính thưa cộng đoàn, ca dao Việt Nam có câu: “Cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hòng ra khỏi người mong bước vào”. Danh lợi và quyền lực luôn có một hấp lực khiến bao kẻ mải mê kiếm tìm và muốn chiếm cho được. Qua đó cho thấy, nơi sâu thẳm của lòng người, cách nào đó, nhiều người thích sai khiến hơn là bị sai khiến, thích làm lớn đứng thẳng chỉ tay hơn là quỳ gối phục vụ. Cũng vậy, các Tông Đồ, trong những buổi đầu theo Chúa cũng muốn bước lên đỉnh cao của quyền lực và danh vọng theo kiểu thế gian.