Người Thừa Sai Đức Tin là người của niềm vui. Điều đó có nghĩa là trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động phải toát lên được niềm vui.