Đối với chúng ta, các tu sĩ TSĐT, điểm cốt yếu là bước theo Đức Ki-tô, người rao giảng Tin Mừng được Chúa Cha sai đến để rao giảng Nước Chúa.

BẢN TÓM TẮT CĂN TÍNH ĐẶC SỦNG

Đặc sủng được hiểu như là bản chất, mục đích, linh đạo, các đặc tính riêng biệt cũng như những truyền thống lành  mạnh và tất cả những gì cấu tạo nên gia sản của dòng (x. Can. 578).

Danh xưng Thừa Sai Đức Tin diễn tả đặc sủng và linh đạo đặc thù của Dòng, đồng thời nói lên mục đích hay các lãnh vực mà Dòng dấn thân trong Giáo hội.

Thành Lập

Dòng được thành lập ngày 25/12/1982 tại Italia.

Các đấng sáng lập: Chị Anna Maria Andreani  và cha Luigi Duilio Graziotti.

Hiện diện tại 11 quốc gia: Italia, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, Myanmar, Samoa, New Zealand, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Venuezela.

Bản Chất

- Dòng TSĐT là Dòng Giáo sĩ, trực thuộc Giáo phận Rôma.

- Dòng bao gồm các tu sĩ linh mục hay đang hướng đến chức linh mục và các Tu huynh Thừa sai.

- Các tu sĩ TSĐT tuyên hứa tạm thời hoặc vĩnh viễn ba lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục.

- Dòng mang tính thừa sai tông đồ và thực thi sứ vụ nhân danh Giáo hội và qua sự sai phái của Dòng, luôn thực thi sứ mạng trong sự hiệp thông với Giáo hội.

- Tu sĩ TSĐT là người được Chúa gọi sống cách đặc thù và sâu xa nhân đức đối thần đức tin đến độ hiến dâng cả mạng sống mình, luôn sống bởi niềm tin, trong niềm tin và vì niềm tin. Trọn cuộc đời là để làm vinh danh Chúa, thánh hóa không ngừng bản thân và rao giảng tình yêu của Chúa cho mọi người.

- Các tu huynh TSĐT được Chúa gọi hiến dâng hoàn toàn bản thân cho Ngài trong Đức Ki-tô, để phục vụ trong Dòng như là một tu sĩ giáo dân.

- Khẩu hiệu của Dòng là Ân sủng và Vui mừng trong Đức tin. Các tu sĩ TSĐT là những con người luôn vui tươi. Niềm vui thật sự ấy là hoa trái của một đời sống tràn ngập ân sủng nhờ sống bởi niềm tin.

Logo của Dòng có ba yếu tố:

- Thánh giá trần nằm giữa trung tâm, bên cạnh có hai chữ MF. Đó là biểu tượng của sự từ bỏ hoàn toàn thế gian này để dâng mình với những cam kết và hân hoan cho sứ mạng tông đồ.

- Tam giác bao quanh thánh giá tượng trưng cho Ba Ngôi Cực thánh, là nguồn mạch Linh đạo của chúng ta; bên ngoài tam giác là khẩu hiệu: Ân sủng và vui mừng trong Đức tin.

- Bánh thánh bao quanh tam giác và thánh giá tượng trưng cho sự dâng hiến hoàn toàn của tu sĩ TSĐT.

Linh Đạo

- Linh đạo đặc thù của Dòng TSĐT diễn tả bởi đức tin và sứ mạng, là đặc sủng sáng lập Dòng. Các tu sĩ TSĐT cần phải có một linh đạo chiêm niệm và tông đồ, cùng một đời sống nội tâm sâu xa.

- Linh đạo của các tu sĩ TSĐT được bày tỏ qua Ba Ngôi Cực thánh, và đời sống các tu sĩ như là những con người thánh hiến luôn rao giảng những gì Chúa Cha, qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần, đã thực hiện do bởi tình yêu, sự thiện hảo và vẻ đẹp của Ngài.

- Đối với chúng ta, các tu sĩ TSĐT, điểm cốt yếu là bước theo Đức Ki-tô, người rao giảng Tin Mừng được Chúa Cha sai đến để rao giảng Nước Chúa.

- Tương quan mật thiết giữa Mẹ Đức Giê-su và các thừa tác viên linh mục của Con của Mẹ diễn tả lòng sùng kính Đức Maria và lãnh vực ưu tiên hàng đầu trong hoạt động của các tu sĩ TSĐT, đó là trợ giúp các linh mục và chúng ta kêu cầu Mẹ với tước hiệu là: Maria, Nữ Vương các nhân chứng đức tin.

- Bức ảnh Nữ vương các nhân chứng đức tin được họa sĩ trường phái Roman, Pietro Tedeschi, vẽ năm 1787, và được Tổng tu nghị Dòng TSĐT 1999 chọn như là hình ảnh biểu trưng của Dòng. Hài nhi Giê-su trên tay trái mang một thánh giá loan báo mầu nhiệm cuộc thương khó và tử nạn. Hài nhi dáng người đứng thẳng diễn tả con đường phục sinh. Cánh tay phải tượng trưng cho uy quyền của Thiên Chúa, có ý nghĩa kép: sứ mạng và bảo hộ. Đức Trinh nữ Maria với cánh tay đỡ nâng Đức Giê-su diễn tả niềm vui làm Mẹ Ngài và tất cả thuộc về Ngài; cánh tay trái nâng thánh giá diễn tả Mẹ như là mẫu gương của “Đức tin và sứ mạng”. Bàn tay mở rộng của Mẹ tượng trưng thái độ dâng hiến hoàn toàn con người của Mẹ: “Này tôi là tôi tá Chúa”, và là người đang trông đợi sự đáp trả.

ĐỐI VỚI CÁC TU SĨ TSĐT

- Lời Chúa phải được sống và rao giảng. Việc tiếp xúc với Lời Chúa liên tục giúp các tu sĩ TSĐT đào sâu mầu nhiệm của Đức Ki-tô linh mục, và làm cho mình thêm trưởng thành trong cái nhìn của đức tin, như thế sẽ học biết cách nhìn vào thực tại và những việc xảy ra chung quanh tựa như ánh mắt của Thiên Chúa và tâm tư của Đức Ki-tô.

- Đời sống cầu nguyện vừa có tính chiêm niệm, vừa mang tính tông đồ. Tinh thần chiêm niệm hoạt động là một yếu tố mang tính đặc sủng, và nó đòi hỏi không chỉ khẩu nguyện, mà còn tâm nguyện và nhiệm hiệp.

- Một đời sống đức tin có nghĩa là điều độ, tỉnh thức, hoạt động trong cầu nguyện, cẩn trọng, khôn ngoan, đơn sơ, có đời sống thánh thiện và sinh nhiều hoa trái, luôn đặt hàng đầu việc tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa.

- Thánh Thể  là mầu nhiệm đức tin cho việc rao giảng Tin Mừng. Việc gặp gỡ Đức Ki-tô cách thân mật riêng tư trong Bí tích Thánh Thể  thúc đẩy nơi mỗi tu sĩ TSĐT nhu cầu làm chứng và rao giảng Tin Mừng.

- Thinh lặng  là cầu nguyện bởi vì đó là phương thế tốt nhất để loài thụ tạo con người gặp gỡ Đấng Tạo hóa của mình, để suy gẫm cách sâu xa và chiêm ngắm các mầu nhiệm thánh.

- Quan phòng là phong cách sống của các tu sĩ TSĐT bởi lẽ chúng ta ta sống bởi niềm tin vào Đấng Quan Phòng, chính Ngài mỗi ngày hằng luôn giúp đỡ con cái Ngài.

- Đặc sủng và linh đạo được thể hiện qua sự từ bỏ hoàn toàn và triệt để hầu sống trong tình con thảo thật sự và liên lỉ cho thánh ý Cha trên trời.

Sứ Mạng

- Đặt mình phục vụ Giáo hội, làm vinh danh Chúa, thánh hóa bản thân và loan báo tình yêu của Chúa cho mọi người.

Hoạt Động Tông Đồ

Dòng dấn thân hoàn toàn cho sứ mạng tông đồ. Các hoạt động mục vụ bao gồm:

- Trợ giúp các linh mục, tu sĩ gặp khó khăn

- Mục vụ tông đồ cho các anh em ly khai và tôn giáo bạn

- Dấn thân cho công cuộc rao giảng Tin Mừng qua việc loan báo đức tin cho những người đang xa lạc

- Giảng dạy Lời Chúa, các nhân đức và học thuyết Công giáo

- Giải tội

- Mục vụ giới trẻ

- Thúc đẩy thực thi công bình, bác ái, tinh thần liên đới

- Tham gia vào các hoạt động rao giảng Tin Mừng và các chương trình mục vụ tại các Giáo hội địa phương

Phong cách sống Người TSĐT sống bởi đức tin, luôn tín thác vào sự Quan phòng của Thiên Chúa, hiến mình hoàn toàn trong tình con thảo cho Thánh ý Cha trên trời, và luôn sẵn lòng trước những nhu cầu của sứ mạng tông đồ.

Các Đấng bảo trợ như là mẫu gương và bảo hộ của Dòng:

- Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, tước hiệu của Dòng chúng ta.

- Đức nữ đồng trinh Maria, bổn mạng chính của Dòng, được kêu cầu với danh hiệu: Nữ vương những người tuyên xưng đức tin.

- Thánh Cả Giuse, người bảo bộ của Đấng cứu thế, và là bạn trăm năm Đức Maria.

- Thánh Phêrô, con người với đức tin kiên vững, đá tảng của Giáo hội.

- Tổng lãnh thiên thần Micae, các Thiên Thần Hộ Thủ, và các thánh Tông Đồ, Thánh Phaolô và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

 

 

Ý Cầu Nguyện Tháng 4

“CẦU NGUYỆN CHO VAI TRÒ CỦA NHỮNG NGƯỜI NỮ

Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.

Giải Đáp Hôn Nhân & Gia Đình

Số 09 – Ngăn Trở Tiêu Hôn - P2
  Giải Đáp Hôn ...
Số 08 – Ngăn Trở Tiêu Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Ly Thân Theo Giáo Luật-Giải Đáp Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...

Hạt Giống Đức Tin

HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 89
Giống như khi Chúa ...
HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 88
Chúng ta thường ...
HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 87
Thánh Giáo hoàng ...

Đang Online

We have 200 guests and no members online

  • 311/14/9 đường 30/4, P.Phú Thọ,
    Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0274 3822 586
  • mfvietnam.org