Các thành viên trong Tỉnh dòng đã, đang và sẽ luôn cầu nguyện cho các thành viên gia đình Thừa Sai qua những lời kinh và thánh lễ hằng ngày. Và cụ thể, vào thứ Hai hằng tuần, cộng đoàn sẽ dâng thánh lễ để cầu nguyện cách đặc biệt cho các thành viên.