Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 02 - Hôn nhân khác đạo có phải là Bí Tích không?

- Khó khăn gặp phải trong hôn nhân khác đạo

--------------------------------------

Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF.

Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin - Tiến sĩ Giáo Luật