Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 03 - Chuẩn hôn nhân khác đạo có phải học giáo lý không?

- Không bắt buộc theo đạo vì sao phải học giáo lý.

--------------------------------------

Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF.

Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin- Tiến sĩ Giáo Luật