Hướng Dẫn Thực Hành Để Nhận Ơn Toàn Xá Vào Ngày 25/7 Trong Tình Cảnh Dịch Bệnh Kinh Hoàng

 

Trích đoạn trong VietCatholicNews: https://www.youtube.com/watch?v=veRgk...