Xin cùng hiệp thông với cha Phaolô Nguyễn Quốc Tuấn, M.F. và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.